Skip to content

Her finder du information om vores Vedtægter. Ønsker du yderligere information omkring, 
så tilbyder vi altid en uddybende forklaring.

Kontakt os hvis du har spørgsmål. 

Revisionsdatoer

Ordinær generalforsamling 21. februar 2006 (§10)
Ekstraordinær generalforsamling 26. marts 2008. (§10)
Ordinær generalforsamling 25. februar 2010
Ordinær generalforsamling 24. februar 2011
Ordinær generalforsamling 28. februar 2012
Ekstraordinær generalforsamling 20. marts 2012. (§10)
Ordinær generalforsamling 5. marts 2013 (§10)
Ordinær generalforsamling 25. februar 2014
Ordinær generalforsamling 24. februar 2015

§1. Navn

Klubbens navn er VEJEN SVØMMEKLUB med forkortelsen VSK.

§2. Hjemsted

Vejen Svømmeklubs hjemsted er Vejen Kommune.

§ 3. Formål

Vejen Svømmeklubs formål er at fremme interessen for svømning, vandpolo, udspring, beslægtet sport og triatlon.

Klubben fremmer sit formål ved:

  • At tilbyde klubbens medlemmer deltagelse i træning og øvelser i nævnte sportsgrene.
  • At gennemføre eller tilbyde klubbens medlemmer deltagelse i konkurrence og mesterskaber.
  • At fremme samhørighed og fællesskab mellem klubbens medlemmer ved klubvirksomhed i øvrigt.

§ 4. Tilknytning til andre organisationer

Vejen Svømmeklub kan tilsluttes hovedorganisationer og andre organisationer, der gennem deres virksomhed blandt andet skønnes at fremme Vejen Svømmeklubs trivsel og virke.

§ 5. Medlemmer

Vejen Svømmeklub består af aktive og passive medlemmer.

Aktivt medlem kan enhver blive, der opfylder de krav, som overordnede organisationer måtte stille til medlemskab af en til dem tilknyttet svømmeklub.

Passivt medlem kan enhver blive, der gennem sit passive medlemskab ønsker at støtte Vejen Svømmeklubs trivsel og virke.

Et medlem kan udtræde af klubben ved skriftlig henvendelse til økonomiformanden.

Et medlem kan ekskluderes af klubben, hvis medlemmet er i mere end 1 måneds kontingentrestance.

Et medlem kan desuden ekskluderes af klubben, hvis det gennem sit virke direkte eller indirekte skader Vejen Svømmeklubs interesser.

En beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.

Skyldes en eksklusion sidstnævnte forhold, kan det ekskluderede medlem kræve, at eksklusionen forelægges nærmest efterfølgende generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær og/eller indbringes til endelig afgørelse for Dansk Svømme- og Livredningforbunds Ordens og Amatørudval

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Vejen Svømmeklubs øverste myndighed.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året, inden udgangen af februar måned.

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse, ved meddelelse på hjemmeside og /eller anden elektronisk formidling samt ved opslag i Vejen Idrætscenter.

Forslag, som medlemmer ønsker indbragt for den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning og forlæggelse af planer for indeværende år
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
Forelæggelse af budget for indeværende år
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Valg af bestyrelse
Valg af 2 supplerende medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Senest 2 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling skal den bekendtgøre indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Vejen Avis og opslag i Vejen Idrætscenter.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Behandling af den eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling
Eventuelt.

Andre emner kan ikke behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

§ 9. Stemmeret og afstemninger

Alle afgørelser på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflertal, idet dog forslag om nye love eller ændringer i bestående kræver mindst 2 tredjedele af de afgivne stemmer for vedtagelse.

§ 10. Bestyrelse

Bestyrelsen har 3 – 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Supplanter medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Sker valg på ekstraordinær generalforsamling, regnes valgperioden fra sidst afholdte ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år. Det bør tilstræbes at formand og kasserer er fyldt 21 år.

Bestyrelsen konstituerer sig efter nyvalg med formand, økonomiformand og aktivitetsformand.

Bestyrelsesarbejdet tager udgangspunkt i Trilogi-princippet, hvor der arbejdes med udvalg til de forskellige funktioner i klubbens arbejde. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg efter behov.

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen tegner Vejen Svømmeklub.

§ 11. Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte særlig udvalg til løsning af udvalgte opgaver. Sådanne udvalg kan ikke have noget selvstændigt politisk ansvar, men er ansvarlig overfor bestyrelsen.

§ 12. Regnskab

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres et specifikt regnskab, der til enhver tid skal vise indtægter, udgifter, værdier og økonomiske forpligtelser.

Vejen Svømmeklubs regnskabsår er kalenderåret.

Forud for forelæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 13. Kontingent

Kontingent til klubben besluttes af bestyrelsen for et halvt år ad gangen.

§ 14. Ophævelse af klubben

Bestemmelse om ophævelse af klubben kan kun ske, hvis mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis heraf mindst fire femtedele af de afgivne stemmer er for klubbens ophævelse. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, jf. foranstående, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmer, men hvor der også kræves fire femtedeles majoritet for ophævelse.

Ændringer af nærværende paragraf om ophævelse af klubben, kan kun ændres efter samme afstemningsmæssige regler, som drejede sig om ophævelse af klubben.

Eventuelle midler efter klubbens opløsning hensættes på bankkonto, der administreres af Vejen Idrætscenters bestyrelse. Hvis der indenfor 3 år efter klubbens opløsning stiftes en klub med formål som det opløste, tilfalder de hensatte midler denne klub. Er dette ikke tilfældet, afgør Vejen Idrætscenters repræsentantskab efter indstilling af bestyrelsen, hvortil midlerne skal anvendes.

Hvis der ikke startes en ny klub op, overgår alle midler til Vejen Svømmeklub.